ادرس دانشکده ها

ساختمان اداری و اموزشی  آموزشکده سما دخترانه:

آدرس:گلدشت معالی اباد-روبروی شهرداری منطقه 6-کوچه جنب ثبت احوال

تلفن:9-36363105

ساختمان  اموزشکده پسرانه:

آدرس:شهرك گلستان،بلوار علامه اميني،خيابان آبشار،فرعي دوم سمت چپ

تلفن:36224911

تلفن داخلی کارمندان دانشکده دخترانه و پسرانه